วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 วิสัยทัศน์ ( vision )

           ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๖  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทุกๆ ด้านตามมาตรฐานโดยชุมชนมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน

 พันธกิจ ( Mission )

            จัดการศึกษาระดับปฐมวัย ถึงการศึกษาภาคบังคับอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ


Comments